Bezoekers­voorwaarden

Bezoekersvoorwaarden behorende bij de Mobility Experience

Artikel 1 Definities

In deze bezoekersvoorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:

Bezoeker
De persoon die zich Registreert voor een Ticket voor de Mobility Experience.

Koper
De persoon die een Ticket koopt voor evenementen die plaatsvinden in de Mobility Experience.

Boeking
Het tot stand brengen van een Overeenkomst waarbij de Koper op de wijzen als uiteengezet in deze Algemene Bezoekersvoorwaarden een Overeenkomst aangaat met Move.

Entreegelden
De prijs van het Ticket, zonder inbegrip van eventuele extra kosten of bijkomende leveringen.

Herroepingsrecht
De mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst.

Registratie
Het tot stand brengen van een registratie door de Bezoeker bij de Mobility Experience

Evenement
Het evenement bij de Mobility Experience ten behoeve waarvan het Ticket is Geregistreerd.

Locatie
De plaats waar het Evenement gehouden wordt.

Ticket
Het toegangs- of deelnamebewijs tot een Evenement.

Move

Move | House of Mobility B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende te 1076 CM Amsterdam, Stadionplein 28, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 68411022.

Artikel 2 Algemeen

2.1 De onderhavige bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op alle Evenementen die door (tussenkomst van) Move worden aangeboden.

2.2 Op de Overeenkomst kunnen tevens de algemene voorwaarden van derden van toepassing zijn, die in het betreffende geval te downloaden zijn op de desbetreffende website. De Locatie waar het Evenement wordt gehouden, kan eveneens huisregels en/of gedragsregels hanteren, die van toepassing zullen zijn op het bezoek aan het Evenement. De Koper/Bezoeker verklaart zich door het kopen van het Ticket op voorhand akkoord met deze aanvullende voorwaarden en/of regels.

Artikel 3 Tickets

3.1 Bezoekers kunnen zich voor Tickets Registreren via de website van Move. Wanneer een Bezoeker zich voor een Ticket Registreert, wordt de Bezoeker doorgelinkt naar de website van Eventbrite. Eventbrite verwerkt de ticket Registraties.

3.2 Het is zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Move niet toegestaan:
a. De Tickets te verkopen aan derden dan wel de Tickets op enige andere commerciële wijze direct of indirect aan derden te verstrekken;
b. De Tickets in commerciële uitingen – op welke wijze dan ook – aan te bieden dan wel op andere wijze te verwijzen naar de toegangsbewijzen.

3.3 Indien Bezoeker op enigerlei wijze handelt in strijd met deze bezoekersvoorwaarden kan Move de Tickets ongeldig maken; houders van die Tickets zal in het betreffende geval de toegang tot het Evenement worden ontzegd, zonder recht op schadevergoeding.

3.4. Move behoudt zich het recht voor om een maximum te stellen aan het aantal te boeken Tickets. Registraties die dit maximum te boven gaan kunnen zonder voorafgaand bericht aangepast worden / ongedaan gemaakt worden.

3.5 De eventuele additionele boekingskosten kunnen afwijken op basis van de manier en tijdstip van aankopen. Alle kosten worden bij de Boeking getoond. Er worden geen andere kosten berekend dan de getoonde kosten.

3.6 Tickets geven slechts toegang tot het geboekte Evenement.

Artikel 4 Registratie Ticket

4.1 De Registratie komt tot stand nadat Bezoeker via de website van Move een Reservering voor één of meer Tickets heeft geplaatst voor het betreffende Evenement.

Artikel 5 Totstandkoming Overeenkomst

5.1 De Overeenkomst komt tot stand nadat Koper via de website van Move een Boeking voor één of meer Tickets heeft geplaatst voor het betreffende Evenement.

5.2 Move kan de Overeenkomst louter ter harer keuze ontbinden, danwel schadevergoeding vorderen danwel, nakoming vorderen, indien de Koper haar verplichtingen uit hoofde van de tot stand gekomen overeenkomst niet nakomt.

5.3 Het is voor de Koper niet mogelijk om ten aanzien van een tot stand gekomen Overeenkomst, wijzigingen aan te brengen.

5.4 De Koper dient op moment van Boeking minimaal 18 jaar oud te zijn.

5.5 Er is geen Herroepingsrecht van toepassing op de aankoop van een Ticket. Op grond van artikel 6:230p sub e van het Burgerlijk Wetboek is het Herroepingsrecht uit de Wet Koop op Afstand niet van toepassing op diensten op het gebied van vrijetijdsbesteding, indien het Ticket alleen geldig is voor een bepaalde tijd en/of datum. Een Ticket kan niet worden geruild en er vindt geen restitutie van de Entreegelden plaats.

Artikel 6 Huisregels

Het is de Bezoeker onder meer verboden om in het Move Mobility Experience:

  • aan derden goederen van welke aard dan ook te koop aan te bieden, dan wel kosteloos te verschaffen;
  • andere Bezoekers opzettelijk en langdurig de weg te versperren of het zicht op tentoongestelde objecten te belemmeren;
  • andere Bezoekers te hinderen, onder andere door het veroorzaken van geluidsoverlast;
  • (huis)dieren mee te nemen, tenzij deze in bepaalde ruimtes expliciet worden toegestaan of wanneer het (blinden)geleidehonden betreft en deze een Bezoeker met identificatiepas begeleiden;
  • te roken;
  • etenswaren en consumpties mee te nemen en te nuttigen;
  • naar het oordeel van een als zodanig herkenbare medewerker van het Move Mobility Experience gevaarlijke voorwerpen of stoffen mee te nemen;
  • tentoongestelde objecten en tentoonstellingsmateriaal aan te raken, tenzij dit nadrukkelijk en expliciet is toegestaan. Ouders of begeleiders van kinderen dienen er strikt op toe te zien dat tentoongestelde objecten niet worden aangeraakt door de door hen meegebrachte kinderen;
  • een tas mee te nemen groter dan een A4-formaat.
  • kinderen tot 12 jaar zonder begeleiding van een volwassene naar de Move Mobility Experience te laten gaan.

Artikel 7 Aansprakelijkheid

7.1 Move kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor enige schade van de Bezoeker ten gevolge van schade, letsel, ongevallen, kwetsing, verlies, diefstal of overlijden verband houdend met een bezoek aan het Evenement of de Locatie. Dit geldt ook voor de aansprakelijkheid van ondergeschikten en/of hulppersonen van Move.
7.2 Move aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of beschadiging van spullen door de Bezoeker door welke oorzaak dan ook. In het geval Move door de Bezoeker om vervangend materiaal wordt verzocht, is Move gerechtigd daar kosten voor in rekening te brengen.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Move is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Bezoeker indien en voor zolang zij daartoe gehinderd wordt door een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder overmacht wordt in deze bezoekersvoorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Move geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Move niet in staat is haar verplichtingen na te komen, zoals werkstakingen, weersomstandigheden, sluiting van het Move Mobility Experience, gewijzigde tijdschema’s, etc.

8.2 Indien en voor zover Move ten gevolge van overmacht geheel of gedeeltelijk niet aan haar verplichtingen jegens de Bezoeker kan voldoen, kan de Bezoeker daar geen enkel recht op schadevergoeding aan ontlenen.

Artikel 9 Beeldmateriaal

9.1 Move is gerechtigd foto’s te maken en/of video’s op te nemen tijdens het Evenement in Move en deze beeldmaterialen in te zetten voor haar eigen (commerciële) doeleinden. Move zal zich hierbij houden aan relevante en geldende (privacy) wet-en regelgeving. De Bezoeker doet t.b.v. het Evenement afstand van alle intellectuele eigendomsrechten (inclusief portretrechten).

9.2 Move is niet verantwoordelijk voor verspreiding door derden van het geplaatste beeldmateriaal.

9.3 Bezoekers mogen fotograferen en filmen in de Move Mobility Experience, met als uitzondering in Ben’s Garage.

Artikel 10 Persoonsgegevens

9.1 De (persoons)gegevens die Move verkrijgt door het plaatsen van een Reservering door de Bezoeker worden conform de relevante en geldende wet- en regelgeving verwerkt. Move zal de (persoons)gegevens enkel gebruiken om uitvoering te geven aan de Reservering en de communicatie rondom het Evenement. Indien de Bezoeker hier toestemming voor heeft gegeven, worden gegevens ook gebruikt voor het toezenden van de digitale nieuwsbrief van Move. De Bezoeker kan een verzoek doen om inzage en/of correctie van zijn gegevens door een e-mail te sturen naar [email protected].
9.2 In de privacyverklaring van Move kunt u lezen hoe Move met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u daarbij hebt.

Artikel 11 Toepasselijk recht en geschillen

10.1 Op deze bezoekersvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen worden uitsluitend voorgelegd aan de bevoegde rechter in Amsterdam.